چطور بحران ها می توانند باعث رشد و شکوفایی برندها شوند

چطور بحران ها می توانند باعث رشد و شکوفایی برندها شوند؟

بهتره از مشاهدات سولنیت و رفتار کارمندان بانک هانکوک درس بگیریم و به این فکر کنیم که چه کاری میتونیم انجام بدیم تا شرایط اطراف خودمون و جامعه ای که در اون مشغول به کار و زندگی هستیم بهتر کنیم.