فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

شماره تماس : 02188611349

اجاره دستگاه ونتیلاتور

هیچ محصولی جهت نمایش موجود نمی باشد.

اجاره دستگاه ونتیلاتور Ventilator

اجاره دستگاه ونتیلاتور (Ventilator) یا دستگاه تنفس مصنوعی جهت کمک به عمل تنفس بیمارانی که قادر به تنفس نیستند، در رسپینامد عرضه می‌شود. ونتیلاتور به گونه‌ای طراحی شده است هوای قابل تنفس را به درون ریه‌های می‌فرستد و سپس دی اکسید کربن را از ریه‌های بیمار خارج می‌کند.

اجاره دستگاه ونتیلاتور چیست؟

همانطور که در مقدمه اشاره شد دستگاه ونتیلاتور به عمل تنفس بیماران با مشکلات تنفسی کمک می‌کند. سالیان قبل شاید تصور اینکه شخصی بتواند با استفاده دستگاه تنفس مصنوعی در منزل به زندگی خود ادامه دهد، غیر ممکن بود و تصور عموم مردم این بود که استفاده از این دستگاه به مهارت خاصی نیاز دارد.

اما با گذشت زمان و با افزایش دانش و پیشرفت تکنولوژی و نیاز بیماران ضایع نخاعی به استفاده طولانی مدت از ونتیلاتور و یا استفاده طولانی مدت برای بیمارانی که امکان بستری دائم آنها در بیمارستان مهیا نبود موجب شد تا دستگاه‌هایی طراحی شوند که قابل استفاده در منزل بوده و نیاز به مهارت و اطلاعات بالایی نداشته و با دانش جزئی قابل استفاده می‌باشند.

از این رو در حال حاضر در بازار فروش و اجاره دستگاه ونتیلاتور انجام شده و هیچ محدودیتی برای زندگی این بیماران وجود نخواهد داشت.

هدف دستگاه ونتیلاتور

هدف اصلی دستگاه تنفسی مصنوعی درمان بیماری‌های ریوی نیست، بلکه این دستگاه با برقراری تهویه مکانیکی و حمایت از ریه‌ها تا زمان رفع علت زمینه‌ساز، تامین کننده نیازهای ﺗﻬﻮﯾﻪ‌ای و اﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر می‌باشد. در واقع با استفاده از ونتیلاتور در بیمارستان و اجاره دستگاه ونتیلاتور در منزل می‌توان بیمار را تا درمان بیماری زمینه‌ای زنده نگه داشت.

برخی افراد برای چند ساعت، گروهی برای مدت طولانی‌تر و برخی تا پایان عمر باید از دستگاه ونتیلاتور استفاه کنند. در ادامه مهم‌ترین اهداف ونتیلاتور معرفی شده‌اند:

 1. ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن و دﻓﻊ co2 از بدن
 2. ﺗﺠﻮﯾﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ مورد ﻧﯿﺎز برای اﺻﻼح اﻧﻮاع ﻫﯿﭙﻮﮐﺴمی
 3. ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ جهت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﻪ‌ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺗﻠﮑﺘﺎزی
 4. اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزدم (PEEP) جهت ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﮐﻼﭘﺲ راه‌های ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر
 5. ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎسب
 6. ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﯾﺴﺖ ﺗﻨﻔﺲی ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارادی آﻧﻬﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم برای ﺟـﺬب اﮐﺴـﯿﮋن یا دفع CO2 را ﻧﺪارند.
 7. مناسب برای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﯾم Pa CO2 > 50 mhg ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ H < 7/3 P
 8. ﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪادی
 9. درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و رﯾﻪ‌ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺮوﻣﺎﻫـﺎی وﺳـﯿﻊ وارده ﺑـﻪ ﺗﻮراﮐﺲ

دستگاه ونتیلاتور برای بیماران کرونایی

ونتیلاتور یکی از ضروری‌ترین دستگاه‌ها برای درمان بیماری COVID-19 می‌باشد. هنگامیکه که ریه بیمار توانایی انجام تنفس را ندارد به بیمار کمک می‌کند تا اکسیژن لازم بدن را تامین کرده و دی اکسید کربن را خارج سازد.

براساس آمارها 5 درصد از بیماران مبتلا به COVID-19 نیازمند بستری شدن و استفاده از دستگاه ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشند. همچنین بیماران مرخصی شده تا زمان بهبودی کامل و بازگشت توانایی ریه‌ها می‌توانند با اجاره دستگاه ونتیلاتور بنابر تجویز پزشک در منزل از این دستگاه استفاده نمایند و تنفس راحت‌تری داشته باشند.

انواع دستگاه ‌های تهویه مصنوعی

دستگاه ونتیلاتور در انواع مختلف موجود می‌باشد که در ادامه معرفی شده است:

اجاره ونتیلاتور فشار منفی

ونتیلاتور فشار منفی نخستین دستگاه تنفس مصنوعی است که برای اولین‌بار در همه‌گیری فلج اطفال ساخته و استفاده شد. این دستگاه تمام اطراف قفسه سینه یا بدن بجز سر و گردن را پوشش می‌دهد.

مزایای ونتیلاتور فشار منفی

 • به راه هوای مصنوعی نیاز ندارد.
 • در بیمارانی که تنفس ارادی دارند اکسیژناسیون را اصلاح می‌کند.
 • نیاز به استفاده از شل کننده عضلانی را کاهش می‌دهد.

دستگاه ونتیلاتور فشار مثبت

دستگاه تنفس مصنوعی فشار مثبت، گاز را با فشار به درون ریه‌های بیمار جریان می‌اندازد و با فشار آلوئولی مثبتی که ایجاد می‌کند، موجب گستردگی و وسعت قفسه سینه می‌شود.
در این دستگاه قرار دادن لوله تراشه (تراکستومی کاف‌دار) ضروری می‌باشد. همچنین دارای چهار فاز اصلی برای تکمیل سیکل ونتیلاتوری دارد:

 1. دم
 2. تغییر دم به بازدم
 3. بازدم
 4. تغییر از بازدم به دم

اجاره دستگاه تنفس مصنوعی فشار ثابت

در ونتیلاتور با فشار ثابت می‌توان مقدار بالاتری فشار روی دستگاه تنظیم کرد و حجم بیشتری از اکسیژن به ریه‌ها رساند.

در این دستگاه مرحله‌ی جریان گاز به دورن ریه‌ها (عمل دم) زمانی پایان می‌یابد که درون ریه‌ها با حجم تنظیم شده توسط  دستگاه کامل پر شود. مزیت این دستگاه آن است که نسبت به سایر مدل‌ها توانایی اکسیژناسیون و کنترل تهویه دارد. اما اغلب برای نوزادان و کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اجاره دستگاه ونتیلاتور در رسپینامد

ونتیلاتور به صورت عمده در بخش‌های مراقبت ویژه، بخش اورژانس و بیهوشی و یا برای نگهداری بیماران در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر باید از بیمار تنفسی در خانه مراقبت کنید و لازم است از ونتیلاتور استفاده کنید، می توانید به جای خرید و پرداخت هزینه بالا، برای اجاره دستگاه ونتیلاتور در فروشگاه آنلاین رسپینامد اقدام نمایید. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار و هزینه بالای خرید دستگاه‌های تنفسی برآن شدیم تا جهت رفاه حال هموطنان عزیز دستگاه‌های پزشکی از جمله ونتیلاتور را با قیمت مناسب اجاره نماییم.

سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟